Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma
2024 -2025

18.12.2023 Vuosaaren musiikkiopiston Tuki ry:n hallitus

Vuosaaren musiikkiopiston toimintakulttuuri

Vuosaaren musiikkiopisto sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista sekä ehkäisemään syrjintää. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua ohjaavat lainsäädännölliset velvoitteet, tasa-arvolaki (609/1986) (1329/2014) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). 

 

Vuosaaren musiikkiopiston arvot ovat yksilöllisyys, ilo ja yhteisöllisyys. 

Yksilöllisyys - Jokaisen yksilöllisyyttä kunnioitetaan, jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena, kuin hän on. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi.

Ilo - Musiikin iloa, tekemisen iloa, iloa onnistumisista, iloa kohtaamisista ja iloa tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Yhteisöllisyys - Osallisuutta, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja yhteishengen luomista.

 

Vuosaaren musiikkiopisto toimii arvojensa mukaisesti. Tapamme työskennellä ja toimia on turvallinen ja oikeudenmukainen. Oppimis- ja työyhteisössämme korostuvat arvostus ja luottamus.  Kannamme vastuun toimintamme ekologisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä.

Tavoite: Ketään ei aseteta Vuosaaren musiikkiopistossa epäsuotuisaan asemaan ikänsä, elämänkatsomuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Toimenpiteet: Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä opistossamme. Arvostamme ja otamme toiset huomioon toiminnassamme. Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen yhdenvertaisuuteen.

Oppilaiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vuosaaren musiikkiopisto on turvallinen, luotettava, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen oppimisympäristö. Toiminnan lähtökohtana on jokaisen oppilaan arvostava kohtaaminen.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO OPPILASVALINNOISSA 

Jokaisella on mahdollisuus hakea ja tulla valituksi opiskelemaan Vuosaaren musiikkiopistoon riippumatta taustasta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista ja elämäntilanteesta. Oppilasvalinnan periaatteet noudattavat oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Oppilasvalinnan kriteerit ja perusteet ovat yhtäläiset.Vuosaaren musiikkiopistoon ei ole pääsykokeita. Oppilaiden valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. 

OPPIMISTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS

Tavoite: Kaikille oppilaille pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua opetukseen kohtuullisin toimenpitein. Opetussuunnitelmaan pohjautuen opetusjärjestelyjä voidaan mukauttaa oppilaan tarpeiden mukaan. Opiskeluolosuhteet soveltuvat kaikille sukupuolesta riippumatta. Rakentava yhteistyö, vuorovaikutus ja kannustava ilmapiiri lisäävät oppilaiden hyvinvointia.

Toimenpiteet: Opetusmenetelmiä ja -tapoja kehitetään vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tavoite: Toimintaympäristö on turvallinen, terveellinen ja musiikinopetukseen soveltuva. 

Toimenpiteet: Pyritään järjestämään toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet oppilaita tasapuolisesti kohteleviksi.

 

HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN

Tavoite: Vuosaaren musiikkiopistossa ei hyväksytä häirintää tai kiusaamista. Epäasialliseen käytökseen puututaan viipymättä.

Toimenpiteet: keskustelu oppilaan/oppilaiden kanssa sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

 

POSITIIVISET ERITYISTOIMET SYRJINNÄN VAARASSA OLEVIEN OSALTA

Tavoite: Tunnistetaan eri oppilasryhmien mahdollisia erityisen tuen tarpeita.  

Toimenpiteet: Selvitetään havainnoimalla, yhdessä tekemällä ja keskustelemalla oppilaan ja huoltajan kanssa.

Työympäristön yhdenvertaisuus

Tavoite: Vuosaaren musiikkiopisto on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja moninaisuutta tukeva työyhteisö. Kaikilla yhteisön toimintaan vaikuttavilla on mahdollisuus toimia ilman sukupuolesta, iästä, vammasta tai muusta syystä johtuvaa syrjintää tai häirintää.

Toimenpiteet: Henkilöstön ja oppilaiden tasa-arvotietoisuuden vahvistaminen ja lisääminen sekä motivointi tasa-arvon edistämiseen käytännön toiminnan kautta (mm. Näppäri-orkesteri).

 

OPETTAJIEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVO-OSAAMINEN

Tavoite: Vahvistetaan opettajien yhdenvertaisuus-ja tasa-arvo-osaamista.

Toimenpiteet: Oppilaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma esitellään ja käydään läpi oppilaitoksen henkilöstökokouksissa vuosittain. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on henkilöstön saatavilla Eepoksessa. Kehityskeskustelussa voidaan varmistaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamisen kehityskohteita. Henkilöstölle voidaan tarvittaessa järjestää koulutusta.

HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN JA TOIMENPITEET SYRJINNÄN EHKÄISEMISEKSI

 Tavoite: Vuosaaren musiikkiopistossa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista, sukupuolista häirintää tai ahdistelua.

Toimenpiteet häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisemiseksi:

• Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.

• Keskustelu ja vuorovaikutus opettajan ja oppilaan huoltajien kesken

• henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen

• toimintaohjeet ovat kaikkien tiedossa 

• seuraamuksista tiedottaminen

• syrjinnän esiintyvyyden seuranta: läsnäolo, ennakointi, puuttuminen

• syrjinnän vastaisen työn organisointi

 

TOIMENPITEET SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄTAPAUKSISSA

Tavoite: Henkilöstö tunnistaa syrjintätilanteet ja osaa ennaltaehkäistä niitä.

Toimenpiteet: Organisoidaan syrjinnän ehkäisytyö. Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja, yhteisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

 

Oppilaiden ohjeet:

•Ongelmatilanteissa oppilasta kannustetaan ja rohkaistaan olemaan yhteydessä opettajaan tai rehtoriin.

•Toimintatavoista keskustellaan ja sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa.

•Oppilaita rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksistaan.

 

Henkilöstön ohjeet:

• Jokaisella on vastuu ja oikeus puuttua rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti havaitsemiinsa epäkohtiin. 

• Kaikki syrjintä- ja häirintätapaukset ilmoitetaan rehtorille.

 

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS 

Vuosaaaren musiikkiopisto on vastuullinen työnantaja. Vuosaaren musiikkiopisto panostaa siihen, että jokaisella työntekijällä olisi hyvä ja turvallinen työskentely-ympäristö. 

Syrjimättömyys: Vuomu edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja laajaa monimuotoisuutta. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön perusta.

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi: Vuomu tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä pyrkii joustavuuteen erilaisissa elämäntilanteissa. Esimiestyössä korostuu vastuullisuus ja Ihmislähtöisyys.

Työn merkitys ja työssä kehittyminen: Vuomun henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi. Työtämme ohjaa suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet, joiden edistymistä myös seurataan. Vuomu pyrkii mahdollistamaan työssä kehittymisen järjestämällä koulutusmahdollisuuksia henkilöstölle käytettävissä olevien resurssien puitteessa.

Tehtävän vaatimusten tasoinen palkkaus: Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus ajoissa ja oikein.

Työnhaku Vuosaaren musiikkiopistoon: Vuosaaren musiikkiopiston rekrytointi on avointa ja läpinäkyvää. Hakijalla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi tehtävään tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslainsäädännön mukaisesti. Hakijan ansioiden arviointiin osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman seuranta

Vuosaaren musiikkiopistossa tehtävää yhdenvertaisuustyötä edistetään suunnitelmallisesti.Yhdenvertaisuuden toteutumisesta kerätään tarpeen mukaista tietoa. Tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita ja laatia niihin edistämistoimenpiteitä.

Vuosaaren musiikkiopisto ottaa käyttöönsä Opetushallituksen laatiman Neliapila-mallin, joka on tarkoitettu työkaluksi oppilaitoksille niiden oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 

Toimenpiteet: 

HENKILÖSTÖN OSALTA

• Työyhteisö- ja tasa-arvokysely henkilöstölle 

• Vuosittain käytävät kehityskeskustelut

 

OPPILAIDEN OSALTA

• Opettajan kanssa käydyt keskustelut

• Sisäisen arvioinnin kyselyt 

 

SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN

• Henkilöstölle: tiedotteissa, henkilöstökokouksissa

• Oppilaille ja heidän huoltajilleen: tiedotteet, oppaat Vuomun verkkosivuilla

Tuloksia ja kehittämisehdotuksia käsitellään Vuosaaren musiikkiopiston hallituksessa vuosittain ja suunnitelma päivitetään vähintään kolmen vuoden välein.  Tuloksista tiedotetaan opettajille henkilöstökokouksessa.  

Taustamateriaali

Tasa-arvolaki (609/1986) (1329/2014) 

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Suomen perustuslaki 731/1999

Yhdistyslaki (1989/503)

Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) 

Työsopimuslaki (55/2001) 

Lakiyksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Yhteistoimintalaki (1333/2021) 

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Lakityösuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 

Vuosaaren musiikkiopiston johtosääntö